top of page

ABOUT TASHA CHEUNG

About Tasha Cheung

名校生及家長搶報之選

考試技巧及英語根基並重 學生英文5**比率極高

Tasha Intro 1.png
WHY TASHA: Image
Tasha Intro 2.png
Tasha Intro 3.png
Tasha Intro 4.png

最新課程

bottom of page